Algemene voorwaarden

Eeland Comm. V., met maatschappelijk zetel te Begijnengracht 7B, 9000 Gent en als ondernemingsnummer 0843.514.671, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. Pieter Hertogs, in de hoedanigheid van zaakvoerder. Hierna “Eeland” genoemd

Artikel 1. Opdracht

Met deze overeenkomst regelen de klant en Eeland de toepasselijke rechten en verplichtingen zoals die van toepassing zijn voor de uitvoering van de nader bepaalde opdrachten. De bepalingen van deze overeenkomst zijn bijgevolg onverkort van toepassing op iedere aanvullende overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een eventuele aparte opdrachtovereenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

De klant verstrekt aan Eeland de opdracht, en Eeland aanvaardt de opdracht van de klant om de werkzaamheden uit te voeren zoals als volgt omschreven:

  • Eeland biedt de volgende diensten aan: webdesign, website ontwikkeling (WordPress), e-commerce ontwikkeling (WordPress met WooCommerce en Shopify), WordPress onderhoud (updates, backups, beveiliging), WordPress support, e-mailmarketing, website audits.

De klant verschaft Eeland alle bijkomende informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze overeenkomst en opdracht. Eeland zal de opdracht conform deze informatie uitvoeren.

Artikel 2. Tussen offerte en opdracht.

Op vraag van de toekomstige klant stelt Eeland een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. De offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld met een vaste prijs.

Offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte en het voorontwerp. Vervolgens gaan de werkzaamheden voor de opdracht van start. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de klant en Eeland hiertoe gezamenlijk beslissen. Als klant begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde of bijkomende werken.

De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden, kennen een louter indicatieve werking. Eeland houdt de kwaliteit van zijn werk graag hoog, daarom kan de oplevering met maximaal tien (10) werkdagen uitgesteld worden zonder dat dit zijn aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt, zal hierover voorafgaand gecommuniceerd worden met de klant.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.

Eeland kan door zijn uitgebreide en specifieke kennis garanderen dat de opdracht volgens een hoge professionele kwaliteit tot een goed einde wordt gebracht. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis. Alle redelijke inspanningen worden geleverd om het gewenste resultaat te bekomen.

Eeland beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Eeland kan, indien noodzakelijk voor het goede verloop van de opdracht, hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden. Eeland kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

Een vlotte medewerking van de klant is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de klant.

Eeland is niet gebonden door het plaatsen van informatie die op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Eeland worden gecorrigeerd.

Artikel 4. Duur

De duur van deze overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor een bepaalde duur. De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer Partijen – naar alle redelijkheid – oordelen dat de Opdracht voltooid is en in ieder geval  één (1) maand na de opleveringsdatum zoals vermeld in de offerte, indien deze opleveringsdatum vermeld staat.

Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. De opzegging dient te gebeuren schriftelijk via brief of via mail naar contact@pieterhertogs.be. De partijen moeten een opzegtermijn van één maand in acht nemen, te rekenen vanaf het moment van het ontvangst van het aangetekend schrijven.

Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de nadere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De Overeenkomst zal standhouden indien de gebreken worden rechtgezet binnen tien (10) kalenderdagen na de aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van de inbreuk.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 5. Onafhankelijkheid

Deze overeenkomst doet geen arbeidsrelatie ontstaan en creëert evenmin een gezagsverhouding tussen de partijen onderling of diens aangestelden en werknemers. Eeland verstrekt zijn diensten in volledige onafhankelijkheid en behoudt steeds de mogelijkheid om zijn activiteiten te plannen naar eigen inzicht voor zover de instructies van de klant enige ruimte toelaten.

Eeland beschikt steeds over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de Opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren. Eeland kan, indien noodzakelijk voor het goede verloop van de Opdracht, hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden. Eeland dient de klant hierover voorafgaand te informeren en het voorafgaande schriftelijke akkoord van de klant te bekomen. De klant zal de tussenkomst van gespecialiseerde derden enkel weigeren indien hij hiervoor gegronde redenen kan aangeven.

In het geval Eeland beroep doet op de diensten van één of meerdere gespecialiseerde derden zal Eeland erover waken dat deze derden een minstens even hoge kwaliteit leveren als Eeland zelf. Eeland is zelf verantwoordelijk voor de gekwalificeerde hoedanigheid van deze derde partijen en blijft eveneens verantwoordelijk voor de goede uitvoering van haar verbintenissen uit deze Overeenkomst. Verder zal Eeland deze derden een strikte geheimhouding opleggen m.b.t. alle informatie over of van de klant waar zij ingevolge hun onderaanneming kennis van krijgen.

Artikel 6. Vergoeding

De klant zal Eeland vergoeden volgens de vergoeding zoals duidelijk bepaald in de initiële offerte (hierna: de “Vergoeding”).

Het gehanteerde tarief en prijs is steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. De tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Eventuele bijkomende kosten die door Eeland worden gemaakt in uitvoering van deze overeenkomst dienen eveneens door de klant te worden vergoed, maar maken geen deel uit van de prijs zoals hierboven gedefinieerd. Een voorbeeld van dergelijke onkosten zijn transportkosten. De klant erkent dat eventuele bijkomende prestaties die niet in die initiële offerte zijn opgenomen, niet onder de overeengekomen Vergoeding vallen. Elke wijziging aan de initieel overeengekomen Opdracht op initiatief van de klant heeft een invloed op de Vergoeding. De klant aanvaardt dat Eeland voor meerwerk vergoed zal worden overeenkomstig het uurtarief van €50, exclusief BTW.

Deze vergoeding zal nooit als loon worden uitgekeerd. De afrekening gebeurt steeds per factuur op meerdere tijdstippen per maand, dewelke Eeland aan de klant digitaal zal overmaken op het mailadres contact@pieterhertogs.be, tenzij anders uitdrukkelijk bepaald is. In het geval bepaalde opdrachten vanwege de klant vertraging oplopen kan de facturatietermijn afwijken waarbij Eeland zal factureren op tijdstippen zoals met de klant afgesproken in de offerte. Als  de klant niet akkoord gaat met de ontvangen factuur, wordt deze geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Facturen zijn te betalen binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2017: 8,0%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 25% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €250. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling, waaronder maar niet beperkt tot de kosten voor het inschakelen van een raadsman.

Eeland behoudt zich voorts het recht de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang indien facturen onbetaald blijven.

Bij de opdrachtaanvaarding kan een voorschotfactuur ten belopen van 30% op de totale waarde van de opdracht worden aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Eeland kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

Artikel 7. Ziekte & overmacht

Partijen realiseren zich dat ziekte en overmacht deel uit kunnen maken van de samenwerking. Overmacht wordt gedefinieerd als iedere onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van Eeland, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

In geval van ziekte of overmacht, zullen partijen gezamenlijk het nodige doen om de gemaakte verbintenissen alsnog na te komen. In geen geval kan er een terugbetaling van facturen plaatsvinden door Eeland in geval de goede uitvoering van de overeenkomst wordt aangetast door een geval van overmacht. Wel heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen zoals omschreven in art. 2 van deze overeenkomst.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

Tussen beide partijen wordt overeengekomen dat de inhoud van deze overeenkomst, net zoals elke communicatie tussen beide partijen, zowel elektronisch, telefonisch, fysiek of per schrijven, als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.

Partijen verbinden er zich toe bovenstaande vertrouwelijkheidsplicht op te leggen aan alle aan hun verbonden personen die tot de vertrouwelijke informatie toegang krijgen. Onder verbonden personen moet worden verstaan alle interne en externe medewerkers, waaronder inbegrepen de bestuurders, directieleden, werknemers, adviseurs, extern aangestelde partijen.

De vertrouwelijke informatie zal onmiddellijk, integraal en in oorspronkelijke staat aan de rechthebbende Partij worden teruggegeven op haar eenvoudig schriftelijk verzoek.
De verplichting tot teruggave heeft eveneens betrekking op alle fysieke of elektronische kopieën die werden gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Zowel Eeland als de klant hebben het recht naar het loutere bestaan van de overeenkomst te verwijzen bij het vermelden van referenties. Dit belet niet dat de inhoud van de overeenkomst strikt vertrouwelijk blijft.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle broncode die in uitvoering van deze overeenkomst ontwikkeld en geleverd worden door Eeland zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, de wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van software en de wet van 31 augustus 1998 met betrekking tot de bescherming van databanken. Deze intellectuele eigendomsrechten worden integraal en onherroepelijk overgedragen aan de klant, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan. De overdracht gebeurt zonder beperking in de tijd en eveneens zonder territoriale beperking.

Eeland blijft echter te allen tijde vrij om gebruik te maken van alle concepten, technieken, specifieke vaardigheden of voorgeprogrammeerde routines of procedures, technologieën of codes die ontwikkeld, gebruikt of geschreven zijn binnen het kader van deze overeenkomst en/of die deel uitmaken van de know-how van Eeland of van de achtergrondrechten van Eeland.

Tenslotte, Eeland is trots op voltooide projecten. De klant begrijpt en aanvaardt dat we te allen tijde verwijzing kunnen maken naar uw handelsnaam en/of handelsteken als één van onze referenties. Dit betekent ook een vermelding van de voltooide projecten in het portfolio van Eeland.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Eeland blijft beperkt tot elke toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Het totale bedrag van aansprakelijkheid van Eeland kan echter nooit hoger zijn dan de waarde van de specifieke opdracht, maximaal ter waarde van wat gefactureerd werd in de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan de eis.

De aansprakelijkheid uit bovenstaande bepaling blijft beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. Eeland is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet ten minste volgende schade worden verstaan, zonder limitatief te zijn opgesomd: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. Eeland is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Indien de klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Uitvoerder in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Eeland te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

Eeland kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veelvoorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht, geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of een bevoegde rechtbank. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Eeland gelegen is, namelijk de rechtbank Oost-Vlaanderen, Gent.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Eeland heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

Samen je website bespreken?

contact@pieterhertogs.be of 0485 85 24 43